Kõik Margery'i postitused

Täiskasvanute täienduskoolitused

MTÜ Papaver alustab täienduskoolituste läbi viimist. Koolituste välja töötamisel ja pakkumisel juhindume täiskasvanute koolituse seadusest.

Esimene koolitus “ATH ja ASH diagnoosiga lapse mõistmine ja (käitumisraskustega toimetuleku) toetamine“ toimub 7. aprillil 2017.

Koolituse sihtgrupiks on laste ja noortega töötavad septsialistid, lasteasutuste ja koolide juhid, õpetajad ning HEV koordinaatorid, lastekaitsetöötajad, sotsiaalpedagoogid või –töötajad, alaealiste komisjonide ja Rajaleidja spetsialistid ning teised huvilised.

Täpsemat infot koolituse kohta leiad siit.

Piloteerime rehabilitatsiooniprogrammi

Osalesime Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse hankes Rehabilitatsiooniprogrammi piloteerimine lihtsustatud õppekava alusel põhikoolis õppivate hariduslike erivajadustega noorte toetamiseks üleminekul kutsekooli” mille läbisime edukalt.

Perioodil veebruar- juuni 2017  viime ellu rehabilitatsiooniprogrammi tegevusi (vähemalt 6-le kliendile), mille tulemusel täiendatakse esmast programmi ning täiendatud rehabilitatsiooniprogramm esitatakse kinnitamiseks Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooniprogrammide kinnitamise komisjonile.

Programmi sihtrühm: Põhikooli viimases klassis lihtsustatud õppekava (LÕK) alusel õppivad hariduslike erivajadustega õppijad, kellel on soov jätkata õpinguid kutseõppeasutuses. 

Eesmärk: Põhikooli lõpetamise ajaks on õppija teadlik oma kutsealastest eelistustest ja võimetest ning eneseteostusvõimalustest. Ta on leidnud sobiva kutseõppeasutuse ning on valmis õpingute jätkamiseks.

 

esf logo

Tegevus on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi programmi meetme 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014-2020 alapunktist 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine

 

Taksipreili Robin

Juba mõnda aega on Papaveri ruume uudistajatele tutvustanud taksipreili Robin. Õigemini, Robin tervitab nii uusi kui vanu, kaugemaid ja lähemaid, noori ja eakamaid ühesuguse rõõmsa sabaliputuse ja uudistava ninanuuskimisega.

Kellega täpsemalt tegu, vaata siit :)

2016 a Vaimse Tervise kuu raames toimunud töötubade tagasiside

“Nii mõnusalt soe, arusaadav ja põnev ja nagu väga sisuline ja samas ka positiivne!”

“Olen õppinud sotsiaaltööd ja lastekaitset/sotsiaalpedagoogikat aga sellist spetsiifilist teadmist pole kuskilt loengult kuulnud”

Eriti kasulikud olid praktilised asjad, mida saan oma töös kasutada, nende läbi tegemine oli väga kasulik. Jääb meelde ka paremini, kui lihtsalt loengut kuulata”

Need on vaid mõned kommentaarid Vaimse Tervise Kuu raames Papaveri töötubades osalejatelt.

Vaimse Tervise kuu töötubade ettekannete ja töötubade tagasiside kokkuvõttega saate tutvuda SIIN

Täname Viivit, Kairet, Viivikat ja Kadrit huvitavate ettekannete eest ja teisi meeskonnaliikmeid kes aitasid töötubasid korraldada. Ja muidugi Teid head töötubades osalejad- kokku käis teid nende nelja töötoa raames meil külas 79 osalejat.

Sotsiaalkindlustusameti kogemuskohtumisel arsti ja õe teenuse osutajatele esines ettekandega Papaveri meeskonna lastepsühhiaater dr Viivika Lauri

18.11.2016.a. toimus rehabilitatsiooniteenuse järelevalve järgne kogemuskohtumine  asutustele, kes osutavad rehabilitatsiooniteenust omades meeskonnas nõustavat arsti ja õde.

Kogemuskohtumisele palus Sotsiaalkindlustusamet ettekannet ka meie meeskonna poolt. Ettekande teemal “Sel aastal avanenud võimalused nõustada ja toetada klienti, tema peret ning oma meeskonda” laste psühhiaater dr Viivika Lauri.

Kogemuskohtumisel osalesid ka Evi Vilgats ja Ksenija Tsutsunava.

 

 

Sotsiaalkindlustusameti järelevalve: Papaveri rehabilitatsiooniteenus vastab nõuetele

Perioodil 25.10 16.11.2016 viis Sotsiaalkindlustusamet korralise järelevalvena Papaver Nõustamiskeskuses läbi rehabilitatsiooniteenuse järelevalve.
Järelevalve käigus toimus meie dokumentidega tutvumine ning paikvaatlus, mille käigus kontrolliti meie teenuse vastavust rehabilitatsiooniteenuse nõuetele ning abivajavast lapsest teatamise nõuetele.

Rõõm on teada, et meie poolt pakutav teenus vastab nõuetele.

Loovteraapia konverentsil „Loovteraapilised lahendused koolis“ esinemas ka Papaveri loovterapeut

11. ja 12. novembril 2016 toimub Tallinna Ülikoolis loovteraapia konverents „Loovteraapilised lahendused koolis“

Konverentsil esineb kahe ettekandega ka meie meeskonna loovterapeut Kaire Bachmann

Täpsema info konverentsi kohta leiate siit

Väljavõte konverentsi teesidest: „Keha klassiruumis: tantsu- ja liikumisteraapia tehnikaid tähelepanu- ja keskendumisvõime arendamiseks”
Kaire Bachmann, Heidi Niinepuu
Eesmärk. Töötoa eesmärk on tutvustada tantsu- ja liikumisteraapia võimalusi laste tähelepanu ja keskendumisvõime toetamisel õppetegevuses.
Sisu lühikirjeldus. Inimesed saavad suhestuda läbi liikumise ja ennast avada ning avastada. Luua ühenduse iseenda, teiste ja maailmaga. Kehaline liikumine on fundamentaalne, mõistmaks elusolemise kõiki aspekte (Warburton 2011). Kehataju ja liikumine mõjutavad tugevalt inimese emotsioonaalset reaksiooni situatsioonide või objektide suhtes. Emotsioonid on tsirkulaarse tsükli tulem, mis tekib keskkonna affektiivsete kvaliteetide ja kehalise reageeringu vahel, väljendudes taju, poosi, liikumise ja liikumismustri kaudu (Fuchs ja Koch, 2014). Töötoa fookuses on: 1)
Kehateadlikkus ja stressiga toimetulek. Kehateadlikkuse ja liikumisega seotud võimalused emotsioonide juhtimisel, kehaseisundi reguleerimisel ja oma vajaduste tajumisel. 2) Tähelapanu suunamine ja hoidmine. Tähelepanu suunamist ja hoidmist toetavad tegevused ja kehata suurendamine väliste teguritega toimetulekuks. Töötuba pakub võimaluse kogeda praktiliselt tähelepanu ja keskendumist toetavaid liikumisi ja tegevusi. Omandatut saab koolikontekstis rakendada grupitöös, töös terve klassiga, aga ka individuaaltöös.
Kaire Bachmann on tantsu-ja liikumisteraapia magistrant. Viimased kaks praktikat on ta läbi viinud rehabilitatsioonikeskuses MTÜ Papaver, mille põhilisteks sihtgruppideks on erivajadustega lapsed. Lisaks on Kaire Bachmann viinud koolides läbi draamatunde klasside koostööoskuse, sotsiaalsete oskuste ja grupisidususe toetamiseks. Ta on ka suhtlemistreenerkoolitaja ja superviisor-coachingu väljaõppega.

Jõustamise koolitus 24-25.oktoober 2016

Papaveri juhataja Evi Vilgats osaleb 24-25.oktoobril Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse Sotsiaalteenuste kvaliteedi keskuse poolt korraldatud Jõustamise koolitusel.

Koolituse eesmärk: koolitada osalejaid kasutama metoodilist jõustamise töövahendit (Vrijbaan metoodikat)  täiskasvanud klientidega töös, et koolitatavad oleksid võimelised ise oma kliente antud metoodikat kasutades jõustama.

Koolitaja: Ingrid Scheurink, REA College, Holland