Kõik Margery'i postitused

Alates maikuust viime läbi HAMET hindamisi

HAMET on standardiseeritud hindamismetoodika, mis aitab hinnata eriala omandamiseks ja tööks vajalikke oskusi, õpivõimet ning töökäitumist. HAMET hindamine sobib kutsesobivuse määramiseks põhikooli lõpetajatele ja tööturult välja jäänutele.

Papaveri 8 meeskonnaliiget (Evi Vilgats, Angela Aljas, Pille Kolosov, Ester Põiklik, Irina Sisova, Ksenija Tsutsunava, Anneliis Tali, Liina Vilgats) on läbimas HAMET 2 ja HAMET e koolitusi.

NB! OOTAME kliente hindamistele.

Hamet testi läbimiseks palume regustreerida e-post: info@ papaver.ee või tel: +372 513 5758

 Tegevused koolituse raames:

  • Viime läbi HAMET hindamisi 60 kliendi hulgas. HAMET HINDAMISED toimuvad alates 1.mai 2016;
  • Testi tulemustest lähtuvalt seostatakse hinnatud klient juhtumipõhiselt talle sobivate teenustega;
  • Projekti kestvuse ajal toimuvad testimit läbi viivatele spetsialistidele kogemuskohtumised;
  • Testimiste tulemusel koostame kokkuvõtte testimise tulemustest ning esitame ettepanekud töövõime hindamise metoodika kohandamisvajaduse ja võimalike kasutusvaldkondade kohta Eestis.

Loe edasi Alates maikuust viime läbi HAMET hindamisi

Meie meeskonnaliikmed täiendavad end erinevatel koolitustel

Meie rehabilitatsioonimeeskonna koordinaator Angela Aljas osales 29-30.03.2016 Põhja-Eesti Autismiliidu korraldatud koolitusel „Autistliku lapse mõistmine ja toetamine” ja „Autistliku lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine”

Angela kommentaarid koolitusele: “ Lisaks üldistele teadmistele autismispektri häirest andis koolitus praktilisi teadmisi kuidas lasteaia ja koolikeskkonnas autistlikku last toetada.
Mõned märksõnad:
-Lapsel peab hea olema, aga teised peavad ka ennast hästi tundma – see peaks olema eesmärk ja see on võimalik;
– Põhiline edu võti on teadlikkus kogu võrgustikus lapse ümber;
– Edukaks koostööks autistliku lapsega on vaja esmalt motivatsiooni ja tahet temaga tegeleda;
– Iga autistlik laps on unikaalne ning seetõttu tuleb igale lapsele individuaalselt läheneda, teda uurida ja mõista;
– Iga probleemkäitumise taga on põhjus, mis tuleb välja selgitada”
Lisainfo koolituse kohta: http://www.autism.ee/ 

Osalesime vaimse tervise strateegia 2016-2025 loomisel

VATEK-i töögrupid ja ekspertgrupid on ühises koostöös saanud valmis Vaimse tervise strateegia 2016-2025.
30.03.2016 toimub Strateegia üle andmine Sotsiaalministeeriumile, kus osaleb ka meie juhataja Evi Vilgats.

15.märtsil toimus Vaimse tervise strateegiat tutvustav ümarlaud pressi osalusel.

MTÜ Papaver kuulub Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni (VATEK)

 

11.02.2016 toimub koostöökohtumine SA Innovega

11.02.2016 toimub koostöökohtumine SA Innove Õppenõustamisteenuste keskuse spetsialistidega. Kohtumise eesmärk on leida koostöövõimalusi.

Teemadeks:

  • teenuste tutvustamine
  • räägime koostöövõimalustest – kuidas erivajadusega lapsed saaksid kiiremini sobiva õppevormi
  • kavandame sammud, kuidas ja kellega koostööd edasi teeme, et hariduse kättesaadavus lastele paraneks

Kohtumisel osalevad kokku 19 spetsialisti nii Innove Õppenõustamisteenuste keskusest, Sotsiaalministeeriumi  Laste ja perede osakonna Laste hoolekande poliitika juht ja Papaveri meeskonna liikmed

11.02.2016 Kohtumine

Koostöökohtumine Innovega 11.02.2016_3

IMG_0205

IMG_0206

Kohtumise tulemusel jõudsime kokkuleppeni:

  • koostöö jätkub Innove ja Rajaleidja keskuste juhtumihaldajatega
  • järgmisena planeerime väiksema grupi kohtumise eesmärgiga kaardistada takistavaid asjaolusid HEV laste õppe korraldamisel ja leida toetavaid meetmeid koos rehabilitatsiooniteenuse osutamisega.

Rehabilitatsiooniprogrammi “Ole kaasas” koolitused 9.12 ja 14.12.2015

MTÜ Papaver osales sügisel Sotsiaalkindlustusameti poolt välja kuulutatud hankes „Rehabilitatsiooniprogrammide koostamine või kohandamine puudega või osalise töövõimega isikutele ja vastavasisulise koolituse korraldamine“ , mille kaudu saime võimaluse välja töötada rehabilitatsiooniprogramm “Ole kaasas”

Rehabilitatsiooniprogramm „Ole kaasas!“  keskendub psüühikahäirega III kooliastmes õppivatele noortele. Programmi sihtgrupiks on koolitõrkega 7-9. klassis õppivad autismispektri häirega ja/või aktiivsus- ja tähelepanuhäirega noored, kellel ei esine vaimupuuet.

Käesolevaks on meie poolt koostatud rehabilitatsiooniprogramm osutunud edukaks, 9.12.2015 ja 14.12.2015 viime läbi koolitused, et juhendada ka teisi rehabilitatsiooniasutusi käesoleva programmi osutamisel

MTÜ Papaver pakub oma klientidele Karjäärinõustamise teenust koostöös Põhja- Eesti Rajaleidja Keskusega

Karjäärinõustamise teenust on võimalik saada MTÜ Papaver klientidel Papaveris kohapeal, s.t et Põhja-Eesti Rajaleidja spetsialist tuleb teenuse osutamiseks meie majja.

Teenuse soovist anda teada info@papaver.ee või kontakktelefonil +372 53 267 008

Karjääriinfo spetsialist ja karjäärinõustaja toetavad noori teadlike karjäärivalikute tegemisel.

Karjääriinfo teenuse toel arendab noor info otsimise oskust ja harjumust ning kasutab karjääri planeerimisel asjakohast hariduse, tööturu ja kutsetega seotud infot.

Karjäärinõustamise toel arendab noor eneseteadvust, analüüsi ja otsustamisega seotud oskusi, püstitab karjääriga seotud eesmärgid ja kavandab sammud nende elluviimiseks.

Täpsemat infot karjäärinõustamise teenuse kohta leiate Rajaleidja.ee