HAMET 2 ja HAMET e hindamine

HAMET on standardiseeritud hindamismetoodika, mis aitab hinnata eriala omandamiseks ja tööks vajalikke oskusi, õpivõimet ning töökäitumist. HAMET hindamine sobib kutsesobivuse määramiseks põhikooli lõpetajatele ja tööturult välja jäänutele.

Papaveri 8 meeskonnaliiget (Evi Vilgats, Angela Aljas, Pille Kolosov, Ester Põiklik, Irina Šišova, Ksenija Tsutsunava, Anneliis Tali, Liina Vilgats) on läbimas HAMET 2 ja HAMET e koolitusi.

 Tegevused koolituse raames:

  • Viime läbi HAMET hindamisi 60 kliendi hulgas. HAMET HINDAMISED toimuvad alates 1.mai 2016-29.september 2017;
  • Testi tulemustest lähtuvalt seostatakse hinnatud klient juhtumipõhiselt talle sobivate teenustega;
  • Projekti kestvuse ajal toimuvad testimit läbi viivatele spetsialistidele kogemuskohtumised;
  • Testimiste tulemusel koostame kokkuvõtte testimise tulemustest ning esitame ettepanekud töövõime hindamise metoodika kohandamisvajaduse ja võimalike kasutusvaldkondade kohta Eestis.

NB! OOTAME kliente hindamistele.

Hamet testi läbimiseks palume registreerida
e-post: info@papaver.ee või tel: +372 513 5758

HAMET metoodika pärineb Saksamaalt, kus see on juba 1998.aastast kasutusel kui hindamismetoodika, mis toetab põhikoolide lõpuklassides ning kutsekoolidesse sisseastumisel õpilaste erialavalikul. Hindamismetoodika on välja töötatud Waiblingeni Kutseõppekeskuse poolt, koostöös ülikoolide ja tööandjatega.

Alates 2011.aastast kasutatakse Hamet hindamismetoodikat ka Eestis, siiani küll peamiselt tööalase rehabilitatsiooni valdkonnas, et hinnata inimese tööalast võimekust. Eestisse on HAMET metoodika toonud Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus.

Hamet metoodika aluseks on uuringute tulemusena kindlaks tehtud asjaolu, et kutsekoolides õpetatavatele enamlevinud erialadele esitatavad nõuded on 56% ulatuses ühised ning 44% ulatuses erialaspetsiifilised. Ühised nõuded, mis kutseõppeasutuses enamlevinud erialadel edukaks toimetulekuks olulist rolli omavad jagunevad 6 faktori vahel:
Faktor A: rutiin ja tempo
Faktor B: tööriista kasutamine (peenmotoorika)
Faktor C: taju ja sümmeetria
Faktor D: instruktsioonidest arusaamine ja nende ellurakendamine
Faktor E: tööriista kasutamine (jämemotoorika)
Faktor F: mõõtmise täpsus

Täpsemalt loe HAMETi kohta siit: Hamet metoodika tutvustus

MTÜ Papaveris viiakse Hamet hindamisi ellu Euroopa Sotsiaalfondi raamprogrammi “Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ Tegevus 1 “Erivajadusega inimestele ja nende pereliikmetele tööturul osalemist soodustavate hoolekandeteenuste osutamine” Alategevus 1.2 “Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine” punkt 2.3 “Hamet töövõimehindamise metoodika jätkuarendamine” raames ning on klientidele tasuta

esf logo