Kliendi õigused ja kohustused

Kliendina on mul õigus:

 •  vastastikusele austusele, väärikusele ja lugupidamisele
 • mõtte-, südametunnistuse-, isiku-, usu- ja sõnavabadusele, enesemääratlusele ja selle austusele
 • võrdväärsele kohtlemisele
 • saada informatsiooni nõustamiskeskuse tegevusalade ja pakutavate teenuste ning töö tulemuste kohta enne teenuse saamist ning teenuse kasutamise ajal. Infot on võimalik saada kodulehelt, infovoldikutest või Papaveri töötajatelt.
 • saada teavet erinevate teenuste kohta väljaspool keskust
 • saada kvaliteetseid teenuseid vastavalt heale tavale ja väljakujunenud normidele
 • tunda ennast nõustamiskeskuses turvaliselt
 • teavitada nõustamiskeskuse töötajat, kui mul on keskuse ruumides toimetava koera vastu kaebusi või ettepanekuid (sh allergiad, terviseprobleemid jm)
 • teha ettepanekuid nõustamiskeskuse töö paremaks korraldamiseks
 • esitada kaebusi lähtuvalt Papaveri kabuste esitamise korrast, mis on minule esitatud arusaadavas keeles
 • tutvuda kõigi minuga seotud nõustamiskeskuses koostatud dokumentidega, sh (isiku-) andmetega
 • et, austataks minu era- ja perekonnaelu edastatavate sõnumite saladust, privaatsust ning peetaks kinni minu kohta käivate kogutud isiklike andmete konfidentsiaalsusleppest (v.a seadusest tulenevatest asjaoludest)
 • individuaalse- või perenõustamise pikkus on 1 tund kuni 1,5 tundi, nõustamine võib olla lühem ainult kliendi ja nõustaja nõusolekul või kliendi vastuseisu tõttu.

  Kliendina on mul kohustus järgida põhimõtteid:

 • olen viisakas ja sõbralik
 • esitan enda kohta tõest ja asjakohast infot
 • pean kinni kokkulepetest nõustamiskeskusega ning muutustest või takistustest teavitan töötajat
 • teavitan töötajat minuga seotud olulisest infost, mida ta võiks teada (sh tõsised terviseprobleemid)
 • ma ei kuritarvita spetsialisti usaldust ja oma probleemide lahendamise nimel teen koostööd
 • pean kinni konfidentsiaalsusleppest
 • püüdlen endale seatud eesmärkide täitmise poole
 • hoian oma tervist ja luban seda mitte rikkuda
 • isiklike väärtuslike asjade eest vastutan ise
 • ohtlikku olukorda märgates teavitan koheselt nõustamiskeskuse töötajat
 • ei too nõustamiskeskusesse sobimatuid või ohtlikke esemeid
 • ei too nõustamiskeskusesse kõrvalisi isikuid sellest teavitamata
 • kui segan oma käitumisega teisi, siis pean nõustamiskeskusest lahkuma

Olen teadlik, et MTÜ Papaver järgib Eesti Lastekaitse seadust, mille:

 • § 22 Lõige (3) kohaselt on MTÜ Papaveri spetsialistid kohustatud lapse abivajaduse ilmnemisel otsima abi ja vajaduse korral tegema koostööd lastekaitsetöötaja või teiste lapsega töötavate isikutega
 • § 27 Lõige 1 ja 2 kohaselt on kohustus teatada abivajavast lapsest viivitamata kohaliku omavalitsuse üksusele või lasteabitelefoni numbril 116 111
 • MTÜ Papaveri üle teostatakse Sotsiaalkindlustusameti poolt järelevalvet seoses kohustusega tagada lasteasutuses viibiva lapse õigus esitada arvamusi ja kaebus.