Logopeediline nõustamine

Logopeediline nõustamine on lapse suulise ja kirjaliku kõne loome ja mõistmisoskuse ning mitteverbaalse suhtlemise parandamise või arendamise võtete soovitamine lähtuvalt kõneuuringu tulemustest.

Läbiviidav kõneuuring lähtub lapse vanusest ja sisaldab järgnevaid tegevusi – verbaalse eneseväljendusoskuse, kõne mõistmise, sõnavara, hääldamise, grammatika, lause- ning tekstiloome oskuse, teksti mõistmise ja kirjaliku kõne uuringut.

Logopeed annab nõu ja saab aidata, kui:

  • lapse kõne on ebaselge või verbaalne eneseväljendus puudub
  • laps ei oska hääldada mõnda häälikut, näiteks r, s, k
  • lapsel on raskused eneseväljendamisel
  • lapse lugemaõppimine kulgeb liiga aeglaselt, esinevad raskused häälikute/tähtede õppimisel
  • lapsel tekib kirjutamisel liiga palju vigu
  • lapsel ei õnnestu oma mõtete avaldamine, näiteks jutu, kirjandi kirjutamisel
  • lapsel on raskusi emakeele õppimisel, eriti esimesel ja teisel kooliastmel