Rehabilitatsiooniteenus alaealiste komisjonist suunatule

Eesmärk

Olla alaealisele ja tema lähedastele toeks seaduskuulekuse ja paremate toimetulekuoskuste arendamisel

Kellele

Alaealisele ja tema lähedastele, kellele on alaealiste komisjon määranud mõjutusvahendiks rehabilitatsiooniteenuse Alaealise mõjutusvahendite seadus § 3 lg 1 p 8 alusel

Kestus

6 kuud kuni 3 aastat, lähtudes kliendi teenusevajadustest ja koos seatud eesmärkide täitmise tulemuslikkusest

Kokkulepete täitmise kohustus

Rehabilitatsiooniteenuse osutajal on kohustus anda alaealiste komisjonile informatsiooni, kas alaealine täidab rehabilitatsiooniteenuse kokkuleppeid (Alaealise mõjutusvahendite seadus § 9)

Teenuse sisu

  • Koos rehabilitatsiooniplaani koostamine. Plaani täitmise juhendamine
  • Individuaal-, pere- ja grupinõustamised
  • Koostöö tugivõrgustikuga
  • Tehtud töö hindamine
  • Rehabilitatsiooniteenust osutatakse eesti ja vene keeles.

Rehabilitatsiooniteenuse protsess

Sõidukulude hüvitamine – Alaealine ja tema seaduslik esindaja, kelle elukohad asuvad väljaspool Tallinna, saavad taotleda rehabilitatsiooniteenuse saamisega seotud sõidukulude hüvitamist marsruudil elukoht – Tallinn – elukoht. Lisainfot küsi rehabilitatsiooniteenuse juhilt (tel 53 267 008).

Majutus- ega toitlustusteenust MTÜ-s Papaver ei osutata. Sobivaid võimalusi aitab vajadusel leida rehabilitatsiooniteenuse juht või juhtumikorraldaja (tel 53 267 008).

Kliendi elukohas rehabilitatsiooniteenust ei osutata.

Kõrvalabi ja hooldust vajav inimene peab teenusele tulema koos saatjaga.