Ajaloost

MTÜ Papaver muutmiskanne on kinnitatud Harju Maakohtu registriosakonnas 28.11.2012, millega muutus MTÜ E Plus nimi MTÜ-ks Papaver.
MTÜ E Plus esmakanne kinnitati Harju Maakohtu registriosakonnas 29.07.2006.

2006 Harju Maakohtu Kriminaalhooldusosakonna ja Kristiine Sotsiaalkeskuse koostöö. Kristiine Sotsiaalkeskuses grupitööde läbiviimine „Isiksuse areng ja peresuhted“. Rahastaja oli kriminaalhooldusosakond, Kristiine Sotsiaalkeskuse esindaja Evi Vilgats.

2008. aastal Justiitsministeeriumi kuriteoennetuse projektikonkursil sai rahastuse MTÜ E Plus projekt „Seksuaalkurjategijate rehabilitatsiooniprogramm“
Projekti raames viidi läbi rehabilitatsioonigrupid (2 gruppi, millest üks oli eestikeelne ning teine venekeelne) seksuaalkurjategijatele.

2007 moodustati Kristiine Sotsiaalkeskuses rehabilitatsioonimeeskond alaealistele õigusrikkujatele riiklikult rahastatud rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks. Sõlmiti vastav Haldusleping Sotsiaalkindlustusametiga.

2007-2012 on osutatud järjepidevalt rehabilitatsiooniteenust alaealisele õigusrikkujale Kristiine Sotsiaalkeskuses.

2007–2012 töötasid Kristiine Sotsiaalkeskuses grupid teemal „Vanemlike oskuste arendamise grupp“ (Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti rahastus). Igal aastal 4 gruppi, eesti- ja venekeelne grupp kevadhooajal ja eesti- ning venekeelne grupp sügishooajal.

2013. aastast on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil leping sõlmitud MTÜ-ga Papaver „Vanemlike oskuste arendamise grupi“ läbiviimiseks Vanemate Kooli nime all. Kevadhooajal töötavad 2 gruppi (1 eestikeelne ja 1 venekeelne grupp) ja sügishooajal 2 gruppi.

2008 KSK-s viidi ellu Sotsiaalministeeriumi poolt rahastatud projekt Tallinna laste päevakeskuste koostöö arendamiseks, asutuse esindaja Koidu Saame ja juhataja Evi Vilgats.

2008 Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt rahastatud projekt rehabilitatsiooniteenuse arendusseminaride teemal, asutuse esindaja Koidu Saame ja juhataja Evi Vilgats.

2008 Kaardistati ja analüüsiti alaealiste õigusrikkujate rehabilitatsiooniteenust Eestis (KSK spetsialist K. Saame magistritöö Tallinna Ülikoolis)

2008-2009 Osales KSK ekspertüksusena Sotsiaalministeeriumi poolt koostatud rehabilitatsiooniteenuse kvaliteedi edendamise pilootuuringus ning Justiitsministeeriumi poolt alaealiste kuritegevuse ennetamisele suunatud arengukava koostamisel

2009 Jätkub alaealiste õigusrikkujate rehabilitatsiooniteenuse uurimine-analüüsimine (KSK spetsialist K. Saame doktoritöö „Interdistsiplinaarsed evalvatatsiooni- ja interventsioonimudelid alaealiste õigusrikkujate rehabiliteerimisel“ raames

2009 Positiivne vastus Kristiine Sotsialkeskusele Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel toimuva rehabilitatsiooniteenuse programmipõhise arenduse raames alaealiste õigusrikkujate rehabiliteerimismudeli piloteerimiseks, asutuse esindaja Koidu Saame ja juhataja Evi Vilgats.

2009-2012 viidi läbi pilootprojekt. 2009 rakendusüksuselt SA INNOVE rahastamisotsus Kristiine Sotsiaalkeskuse projektile „Programmipõhine nõustamisteenus – pilootprojekt Harjumaa tööturu riskirühmade tööga hõivatuse säilitamiseks / taastamiseks” 01.11.2009 – 31.10.2012. Taotlus nr 1.3.0301.09-0041. Projektijuht Evi Vilgats, assistendid Koidu Saame ja Pille Kolosov. Nõustajana ja grupijuhina töötas projektis Terje Maurer.

2010-2011 Koostööleping Kristiine Sotsiaalkeskusega, keda esindas põhimääruse alusel juhataja Evi Vilgats, kvaliteedi juhtimise süsteemi EQUASS ASSURANCE juurutamiseks nr 93, asutuse esindajaks Koidu Saame. Kristiine Sotsiaalkeskuse teenustele omistati kvaliteedi juhtimise EQUASS litsents.

2013. aastast osaleb MTÜ Papaver juhataja Evi Vilgats Sotsiaalministeeriumi Rehabilitatsiooniteenuse ekspertgrupi töös.

2013. aastast osales MTÜ Papaver juhataja Evi Vilgats Sotsiaalministeeriumi kokkukutsutud töögrupis „Sotsiaalhoolekande seaduse ja alaealiste mõjutusvahendite seaduse muutmise eelnõu arutelu“.

Tulenevalt Sotsiaalkindlustusameti ja Kristiine Sotsiaalkeskuse vahel rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks sõlmitud halduslepingu muutmisest lisa 8 alusel, annab Kristiine Sotsiaalmaja üle rehabilitatsiooniteenuse osutamise halduslepingust tulenevad õigused ja kohustused MTÜ-le Papaver alates 01.01.2013. Seega toimusid rehabilitatsiooniteenuse areng ja sellega seonduvad projektid eelneval perioodil Kristiine Sotsiaalkeskuses.