Piloteerime rehabilitatsiooniprogrammi

Osalesime Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse hankes Rehabilitatsiooniprogrammi piloteerimine lihtsustatud õppekava alusel põhikoolis õppivate hariduslike erivajadustega noorte toetamiseks üleminekul kutsekooli” mille läbisime edukalt.

Perioodil veebruar- juuni 2017  viime ellu rehabilitatsiooniprogrammi tegevusi (vähemalt 6-le kliendile), mille tulemusel täiendatakse esmast programmi ning täiendatud rehabilitatsiooniprogramm esitatakse kinnitamiseks Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooniprogrammide kinnitamise komisjonile.

Programmi sihtrühm: Põhikooli viimases klassis lihtsustatud õppekava (LÕK) alusel õppivad hariduslike erivajadustega õppijad, kellel on soov jätkata õpinguid kutseõppeasutuses. 

Eesmärk: Põhikooli lõpetamise ajaks on õppija teadlik oma kutsealastest eelistustest ja võimetest ning eneseteostusvõimalustest. Ta on leidnud sobiva kutseõppeasutuse ning on valmis õpingute jätkamiseks.

 

esf logo

Tegevus on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi programmi meetme 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014-2020 alapunktist 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine